นักบริหารงานทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ Professional HRM Officer

รายละเอียด นักบริหารงานทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ Professional HRM Officer

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหัวข้อการเรียนรู้ :

 • ความสำคัญและขอบข่ายงาน HRM เพื่อความสำเร็จขององค์กร
 • แนวทางบริหารทรัพยากรบุคคลในยุค HR 4.0 จาก HR Trend ที่นักบริหารทรัพยากรบุคคลต้องรู้
 • เช่น AI ในงาน HR ด้านต่าง ๆ และวิธีการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงงานบริหารทรัพยากรบุคคล
 • คุณลักษณะของนัก HRM ที่องค์กรใดก็พึงประสงค์
 • เครื่องมือของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Tools) ที่นักบริหารทรัพยากรบุคคลต้องรู้เช่น
 • Agile HR, Lean HR, HRMS (Human Resource Management System) เป็นต้น
 • รอบรู้งาน 9 งานหลักของ HRM.....

          (1) งานวางแผนกำลังคน (Workforce Planning)

          (2) งานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment & Acquisition)

          (3) งานสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกคนที่ใช่เข้าสู่องค์กร (Employee Interview)

          (4) งานการจ้างงาน (Employment) ทั้งการจ้างแรงงานและการจ้างบริการ

          (5) งานการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Employee Performance Evaluation/Appraisal)

          (6) งานการเสริมสร้างค่านิยมหรือวัฒนธรรมองค์กร

          (7) งานแรงงานหรือพนักงานสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความรักหรือผูกพันต่อองค์กร

          (8) งานบริหารค่าจ้าง ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน (Compensation & Benefits Management)

          (9) งานบริหารวินัยพนักงานและกฎหมายแรงงานที่ต้องรู้ 

 • แนวทางการปรับเปลี่ยนระบบงาน HRM ด้านต่าง ๆ ให้ตอบสนองต่อการดำเนินงานองค์กรในยุคธุรกิจ 4.0
 • ประเด็นปัญหาที่พบได้บ่อยในงาน HRM หรืองานบริหารทรัพยากรบุคคล และแนวทางการแก้ไข
 • สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และถาม-ตอบ


กลุ่มเป้าหมาย :

 เจ้าของธุรกิจขนาด SME

 HRM Manager / Supervisor มือใหม่

 HRM Officer

 พนักงานตำแหน่งอื่นที่ได้รับมอบหมายให้มาทำงาน HRM ผู้สนใจทั่วไป


ค่าบริการอบรม :

ราคา 3,900 บาท รวมภาษ๊มูลค่าเพิ่ม 7 % ราคารวมทั้งิส้น 4,173 บาท/ต่อท่าน

หมายเหตุ :

 • นิติบุคคลสามารถหัภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 4,056 บาท
 • ค่าบริการดังกล่าวรวม เอกสารการอบรม ใบประกาศการเรียนรู้ อาหารว่าง และอาหารกลางวัน จากทางโรงแรม
 • ทางบริษัท จะขอแจ้งยืนยันการอบรมอย่างช้าที่สุด 5 วัน ก่อนการจัดอบรมในแต่ละหลักสูตร
 • หากต้องการยกเลิกเข้าร่วมการอบรามโปรดแจ้งก่อนกำหนดการจัดอบรมล่วงหน้า 5 วัน มิฉะน้น ทางบริษัทฯ จะขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 30% ของค่าใช้จ่ายท้งหมดในแต่ละหลักสูตร และหากการยกเลิการเข้าอบรมในวันที่จัดอบรม ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 100% ของค่าใช้จ่ายทั้่งหมด


???? สำรองที่นั่งด่วนได้ที่ ⤵️⤵️ :

บริษัท โปรเฟสชั่นแนลเทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด

???? https://www.ptc.in.th

???? : สุธาสินี (คุณอ้น)

☎ 02 066 0009, 089 677 6047, 092 431 6631 ???? : ptccontactt@gmail.com

.

????‍???? คุณกฤศ (คุณวุฒิ)

???? : 02-066-0009

???? : 097-089-3813

???? : voottisak.vc@gmail.com

???? Line : davoot2523


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 ศุกร์ที่ 22 มี.ค. 2024 09:00 - 16:00 น. Rembrandt Hotel

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
 • ชื่อผู้ติดต่อ: สุธาสินี ถึงแสง
 • เบอร์มือถือ: 089 677-6047
 • เบอร์โทรอื่นๆ: 092 431 6631
 • อีเมล: ptccontactt@gmail.com
 • เว็บไซต์: https://www.ptc.in.th
 • LINE Id: ptccontact