การปรับปรุงระบบ KPIs  เพื่อการบริหารผลงานที่มีประสิทธิภาพ

รายละเอียด การปรับปรุงระบบ KPIs เพื่อการบริหารผลงานที่มีประสิทธิภาพ

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลงานขององค์กรเพื่อให้ได้งานเชิงพัฒนามากขึ้น หลายองค์กรได้เลือกทำการปรับปรุงแนวทางการกำหนดตัวชี้วัดผลงานเช่น KPIs โดยเปลี่ยนไปเป็นการตั้งเป้าหมายในเชิงพัฒนา รวมทั้งการกำหนดตัวชี้วัดผลงานแบบที่มุ่งเหตุที่ทำให้เกิดผล และผลลัพธ์ปลายทางที่ต้องการ มากกว่าที่จะตั้งตัวชี้วัดผลงานแบบงานประจำ และตัวชี้วัดผลงานที่มุ่งวัดผลเบื้องต้นเท่านั้น  

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ :

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนาได้

1. ทบทวนกระบวนการตั้งเป้าหมาย (Objectives) และการกำหนดผลลัพธ์หลัก (Key Results) ที่รองรับเป้าหมายได้อย่างเหมาะสมกับหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงาน อันจะนำไปใช้กับการกำหนดตัวชี้วัดผลงานและตัวชี้วัดผลงานหลักหรือ KPIs ต่อไป

2. ทบทวนแนวทางการวิเคราะห์และกำหนดตัวชี้วัดผลงานและตัวชี้วัดผลงานหลักหรือ KPIs

3. ปรับปรุงตัวชี้วัดผลงานและตัวชี้วัดผลงานหลักหรือ KPIs ให้เป็นแบบที่สอดคล้องกับเป้าหมาย(Objectives) และผลลัพธ์หลัก (Key Results) ขององค์กร โดยเฉพาะความประสงค์ของผู้บริหารที่มุ่งให้กำหนดตัวชี้วัดผลงานและตัวชี้วัดผลงานหลักหรือ KPIs ในเชิงการพัฒนา มากขึ้น

4. แลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ระหว่างกัน และกับวิทยากร


แนวทางการเรียนรู้ :

• บรรยายแบบกระชับ (Mini-Lecture) และตอบข้อซักถาม

• การอภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณ์ (Workshop & Experience Sharing)

• กรณีศึกษาการตั้ง KPIs ของบางองค์กร และวิพากษ์

• ฝึกปฏิบัติ (Practice) พร้อมคำแนะนำจากวิทยากร


กลุ่มเป้าหมาย :

ผู้จัดการและหัวหน้างานจากทุกสายงานที่บริษัทกำหนด

จำนวนตามที่กำหนดไว้ในใบเสนอตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 ศุกร์ที่ 23 ก.พ. 2024 09:00 - 12:00 น. โรงแรม Rembrandt Hotel

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด (PTC)
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณสุทธาสินี (คุณอ้น)
  • เบอร์มือถือ: 092 431-6631
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 020660009
  • อีเมล: ptccontactt@gmail.com
  • เว็บไซต์: https://www.ptc.in.th
  • LINE Id: ptccontact

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ