ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ อบรมดอทคอม

เมื่อมีการลงทะเบียน และ/หรือ การใช้บริการประการใดๆ หรือการคลิกไปที่ช่องทำเครื่องหมาย (checkbox) และกดปุ่ม “บันทึก” “ส่ง” หรือ “ยืนยัน” หมายความว่าท่านรับทราบและยอมรับว่า ท่านเข้าใจเนื้อหาของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้อย่างสมบูรณ์แล้ว และตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้รวมถึงกฎระเบียบในการดำเนินงานต่างๆ นโยบาย และกระบวนการต่างๆ ซึ่ง “อบรมดอทคอม” อาจจะกำหนดเป็นคราวๆ ไป ซึ่งในแต่ละส่วนอาจมีการอ้างอิงเพื่อให้เป็นส่วนเดียวกันและอาจได้รับการแก้ไขปรับปรุงในภายหลัง โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบ และท่านยังได้ตกลงว่าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทางอินเทอร์เน็ตใดๆ ที่ได้ดำเนินการหรือกระทำการอย่างสมบูรณ์ตามบริการนี้มีผลใช้บังคับได้โดยชอบด้วยกฎหมายและผูกพันคู่สัญญาตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง


1.คำนิยาม

 1. “สัญญา” หรือ “ข้อกำหนดและเงื่อนไข” หมายความว่า ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้
 2. “ผู้ดูแลระบบ” หมายความว่า บุคคลใดๆ ที่ได้รับมอบหมาย หรือได้รับแต่งตั้งให้มีอำนาจใน “การดูแลระบบ” และมีประเภทการจัดการสิทธิ์ระดับ “แอดมิน” เพื่อบริหารจัดการ อนุมัติ/ไม่อนุมัติเผยแพร่ แต่ละข้อมูลคอร์สอบรมบนเว็บไซต์อบรมดอทคอม (aobrom.com)
 3. “เข้าสู่ระบบ” หมายความว่า การระบุตัวตนของผู้ใช้เพื่อเข้าใช้งานในเว็บไซต์อบรมดอทคอม (aobrom.com) เพื่อใช้สิทธิ์ในการลงประกาศคอร์สอบรม และแก้ไขข้อมูลคอร์สอบรมของตนเองตามต้องการ โดยการเข้าสู่ระบบสามารถทำได้ผ่านบัญชีของ LINE
 4. “ผู้ประกาศ” หมายความว่า ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบและทำการลงประกาศข้อมูลคอร์สอบรม
 5. “ลงประกาศ” หมายความว่า ระบบมีช่องทางให้ผู้ที่เข้าสู่ระบบสำเร็จสามารถโพสต์ข้อมูลการเรียน ข้อมูลสัมนา ข้อมูลคอร์สอบรม หลักสูตรการเรียน ตามแบบฟอร์มที่ระบบได้กำหนดไว้ โดยข้อมูลที่ได้รับการโพสต์จะยังไม่เผยแพร่บนเว็บไซต์อบรมดอทคอม (aobrom.com) ทันที โดยต้องรอให้ผู้ดูแลระบบทำการพิจารณาอนุมัติก่อน และระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการบันทึกไปยังอีเมลของผู้ลงประกาศที่ได้ระบุไว้ทันที
 6. “แก้ไขประกาศ” หมายความว่า ระบบมีช่องทางให้ผู้ลงประกาศแก้ไขข้อมูลคอร์สอบรมของตนเองผ่านลิงก์ที่ระบบส่งให้ทางอีเมลที่ท่านได้ระบุไว้ในการลงประกาศ หรือที่ท่านยินยอมให้ระบบเข้าถึงผ่านการเข้าสู่ระบบ
 7. “ข้อมูลคอร์สอบรมที่ได้รับการเผยแพร่” หมายความว่า ข้อมูลที่ได้รับการโพสต์โดยผู้ลงประกาศ และถูกอนุมัติเผยแพร่โดยผู้ดูแลระบบ เพื่อให้ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทุกคนที่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์อบรมดอทคอม สามารถมองเห็นและเข้าถึงข้อมูลคอร์สอบรมดังกล่าว ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขของแบบฟอร์มที่ผู้ลงประกาศได้บันทึกไว้ในการลงประกาศคอร์สอบรม โดยระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการอนุมัติไปยังอีเมลของผู้ลงประกาศที่ได้ระบุไว้ทันที เมื่อผู้ดูแลระบบอนุมัติข้อมูลคอร์สอบรม
 8. “ข้อมูลคอร์สอบรมที่ไม่ได้รับการเผยแพร่” หมายความว่า ข้อมูลที่ได้รับการโพสต์โดยผู้ลงประกาศ และถูกไม่อนุมัติเผยแพร่โดยผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทุกคนที่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์อบรมดอทคอม รวมถึงผู้ลงประกาศเอง จะไม่สามารถมองเห็นและเข้าถึงข้อมูลคอร์สอบรมดังกล่าวได้ โดยระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการไม่อนุมัติไปยังอีเมลของผู้ลงประกาศที่ได้ระบุไว้ทันที เมื่อผู้ดูแลระบบไม่อนุมัติข้อมูลคอร์สอบรม
 9. “บัญชีของ LINE” หมายความว่า บัญชีที่ผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันการรับส่งข้อความของ LINE
 10. “ผู้ใช้บริการ” หมายความว่า ท่านที่ได้เข้าชมและ/หรือลงประกาศกับ อบรมดอทคอม
 11. “ระบบ” หมายความว่า ระบบเว็บไซต์อบรมดอทคอม ระบุชื่อโดเมนเนม aobrom.com ทำงานภายใต้โปรโตคอล https:// รวมถึงฐานข้อมูลและฟังก์ชันของเว็บไซต์ทั้งหมด

2.บททั่วไป

 1. เอกสารฉบับนี้เป็นความตกลงระหว่างท่านในฐานะผู้ใช้บริการ (ในที่นี่เรียกว่า “ท่าน” “ของท่าน” หรือ “ผู้ใช้บริการ”) กับ อบรมดอทคอม
 2. เนื้อหาทั้งหลาย (ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับข้อมูลคอร์สอบรมหรือไม่ก็ตาม) ที่ประกาศโดยผู้ประกาศเป็นความรับผิดชอบของผู้ประกาศแต่เพียงผู้เดียว และผู้ใช้บริการตกลงว่าเนื้อหาที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงในขณะที่ใช้บริการเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้บริการเองและผู้ใช้บริการจะรับผิดชอบและรับผิดแต่เพียงผู้เดียวสำหรับความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้บริการหรือคู่สัญญาอื่นใดที่ได้รับผลจากการกระทำดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ คำว่า “เนื้อหา” รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับสถานที่ วิดีโอ คลิปเสียง คำวิจารณ์ ข่าวสาร ข้อมูล ข้อความ ภาพถ่าย ซอฟต์แวร์ ต้นฉบับ ภาพวาด และการสื่อสารเชิงปฏิสัมพันธ์ ที่เกิดขึ้น ให้ไว้หรือสามารถเข้าถึงได้โดยประการอื่นใดผ่านบริการนี้
 3. ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลคอร์สอบรมและใช้บริการต่างๆ นี้ ผ่านการเปิดเว็บไซต์ อบรมดอทคอม บนบราวเซอร์ ผู้ใช้บริการอาจต้องยอมรับและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว

3.การดูประกาศ การลงประกาศและการสิ้นสุดประกาศ (วิธีการลงประกาศและการเป็นผู้ใช้บริการ)

 1. ผู้ใช้บริการที่ต้องการดูข้อมูลประกาศ สามารถเลือกดูได้ตามเมนูต่างๆ ที่ เว็บไซต์อบรมดอทคอมได้กำหนดไว้ หรือค้นหาข้อมูลที่ต้องการผ่านฟังก์ชันการค้นหา
 2. ผู้ใช้บริการที่ต้องการลงประกาศ ในบางกรณีจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบผ่านช่องทางที่อบรมดอทคอมได้กำหนดไว้ และผู้ใช้บริการอาจต้องยินยอมให้อบรมดอทคอมเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวตามแต่ละช่องทางที่ได้เลือก ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (https://aobrom.com/privacy)
 3. ช่องทางการเข้าสู่ระบบ ถือเป็นการลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนแล้ว ผู้ใช้บริการต้องมีบัญชีของ LINE และบัญชีทางการของ LINE โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
  • บัญชีทางการของ LINE สร้างขึ้นในเขตประเทศไทย และต้องซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ และลงทะเบียนโดยใช้ LINE Business ID และ
  • ผู้ใช้บริการต้องลงทะเบียนโดยใช้บัญชีทางการของ LINE ซึ่งยังเคลื่อนไหวและยังถูกใช้งานอยู่
 4. เมื่อลงทะเบียนแล้ว ผู้ใช้บริการจะสามารถเห็นบัญชีทางการของ LINE ของท่านใน อบรมดอทคอม ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือลบผู้ใช้บริการที่ได้ลงทะเบียนแล้ว บัญชีทางการของ LINE ดังกล่าวนั้นจะไม่สามารถลงประกาศใน อบรมดอทคอม ได้
 5. อบรมดอทคอม สงวนสิทธิ์ในการตอบรับหรือปฏิเสธการลงทะเบียนใหม่ใดๆ หรือยกเลิกหรือระงับการลงทะเบียนของ อบรมดอทคอม ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งเหตุผลเฉพาะเจาะจงใดๆ
 6. อบรมดอทคอม สงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกการลงทะเบียนของผู้ใช้บริการได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อสงสัยว่าบัญชีของผู้ใช้บริการที่ได้ลงทะเบียนไว้กระทำโดยหลอกลวงหรือมีเจตนาซ่อนเร้นเพื่อการหลอกลวงหรือโดยเหตุอื่นที่ไม่เหมาะสมหรือที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 7. หากผู้ใช้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ได้ หรือ อบรมดอทคอม มีเหตุอันควรเชื่อว่า ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ อบรมดอทคอมสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการกระทำการดังต่อไปนี้โดยพลันโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ (ก) ระงับหรือยกเลิกการลงทะเบียนใน อบรมดอทคอม ของท่าน (B) ยกเลิกหรือขอคืนสิทธิหรือผลประโยชน์ที่จัดให้ (C) ระงับการเข้าสู่ระบบ อบรมดอทคอม ของท่าน

4.การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไข

อบรมดอทคอม อาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขและลักษณะของบริการ ฯลฯ ได้โดยการประกาศหรือแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยเท่าที่จำเป็นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวและตามสมควร หรือจำเป็น หรือมีนัยสำคัญ หรือตามที่กฎหมายที่มีผลใช้บังคับกำหนด ในกรณีที่ผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการ อบรมดอทคอม ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมแล้วต่อไป ถือว่าผู้ใช้บริการดังกล่าวยอมรับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขและลักษณะของบริการ ฯลฯ แล้ว


5.กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ให้ใช้บังคับตามกฎหมายแห่งประเทศไทยโดยไม่นำหลักกฎหมายขัดกันมาใช้บังคับ โดยข้อพิพาทใดๆ ทั้งหลายอันเกี่ยวกับ อบรมดอทคอม ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการกับ อบรมดอทคอม จะต้องนำคดีขึ้นสู่ศาลในประเทศไทยในฐานะศาลที่มีเขตอำนาจในชั้นต้น


6.นโยบายความเป็นส่วนตัว

 1. อบรมดอทคอม ให้ความสำคัญแก่ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการเป็นลำดับแรก
 2. อบรมดอทคอม สัญญาว่าจะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (https://aobrom.com/privacy)
 3. อบรมดอทคอม สัญญาที่ใช้ความระมัดระวังและความใส่ใจอย่างสูงสุดเกี่ยวกับการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ เพื่อให้มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลใดๆ ของผู้ใช้บริการทั้งหมด

7.ยืนยันว่าการลงประกาศคอร์สอบรม มีข้อมูลที่ไม่เป็นความเท็จ ไม่สร้างความเดือดร้อน หรือผิดดฏหมาย

ท่านขอยืนยันว่าข้อมูลคอร์สอบรมที่ท่านลงประกาศไว้ ไม่เกี่ยวกับเว็บไซต์อบรมดอทคอมทุกประการ และข้อมูลของท่านไม่เป็นความเท็จ ไม่สร้างความเดืิอดร้อน ไม่ผิดดฏหมาย ไม่เป็นสิ่งอบายมุข ไม่ฉ้อโกง ไม่ล่วงละเมิดทางเพศ ไม่ดูหมิ่นบุคคล ชาติ ศาสนา อื่นใด ไม่ยุแยงปลุกปั่นให้เกิดความแดกแยก และหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ต่อผู้อื่น หรือหากมีผู้เสียหาย ท่านผู้ลงประกาศจะขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับเว็บไซต์อบรมดอทคอมทุกประการ


มีผลตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2566 (ค.ศ. 2023)

ติดต่อรวดเร็ว ไม่พลาด! ข้อมูลข่าวสาร ข้อเสนอพิเศษ คอร์สอบรม สัมมนา LINE Official Account

เพิ่มเพื่อน