การบริหารงานประจำวันด้วยเทคนิค 5 จริงและ 5 Why  Daily Management by 5 Gen  5 Why

รายละเอียด การบริหารงานประจำวันด้วยเทคนิค 5 จริงและ 5 Why Daily Management by 5 Gen 5 Why

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหัวข้อเรียนรู้ : (เวลา 09.00-16.00 น.)

ทบทวนการบริหารประจำวันตามหลัก S-D-C-A

ทบทวนเรื่องปัญหา ปัญหาคุณภาพ และความสูญเปล่า 3 MUs

> คุณภาพและปัญหาคุณภาพคืออะไร ? และ จะจัดการอย่างไรดี ?

> สาเหตุ 5 ประการที่ทำให้เกิดของเสีย (Defective of Quality)

> ความสูญเปล่า 3 MUs ในกระบวนการทำงาน (Muda, Muri, Mura)

แนวทางการป้องกันการเกิดซ้ำของปัญหา (Preventive Action)

แนวทางแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 3 Gen (Corrective Action)

> Genba : สถานที่จริง > Genbutsu : ของจริง

> Genchi : สถานการณ์จริง แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพ 3 Gen ด้วย 2 Gen

> Genri : หลักการ/ทฤษฎี

> Gensoku : ระเบียบกฎเกณฑ์ ตัวอย่างของ 5 Gen พร้อม Workshop และการให้คำแนะนำของวิทยากร

> ปัญหาคืออะไร และจะวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาอย่างไร

> ประเภทของข้อมูลและการแก้ไขปัญหา

> กระบวนการคิดรูปแบบต่างๆ เพื่อการตัดสินใจแก้ไขปัญหา ทบทวนเครื่องมือของการแก้ไขปัญหาคุณภาพแบบเดิมที่นิยมนำมาใช้ ทบทวนเรื่องการจัดการองค์ความรู้และ QC Story การดำเนินการแก้ไขปัญหาผ่าน QC Story ด้วย 7 เครื่องมือใหม่

> แผนภูุมิกลุ่มความคิด (Affinity Diagram)

> แผนภูุมิความสัมพันธ์ (Relations Diagram)

> แผนภูุมิต้นไม้ (Tree Diagram)

> แผนภูุมิแมทริกซ์ (Matrix Diagram)

> แผนภูุมิลูกศร (Arrow Diagram)

> แผนภูุมิขั้นตอนการตัดสินใจ (Process Design Program Chart)

แนวทางการประยุกต์ใช้เครื่องมือ 7QC Tools ในการแก้ไขปัญหา

ฝึกปฏิบัติ : ค้นหาสาเหตุของปัญหาจริงด้วย 3 Gen

เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าของปัญหาด้วย 5 Why Analysis

> พื้นฐานของเทคนิค 5 Why Analysis

> ข้อสังเกตในการใช้เทคนิค 5 Why Analysis

> ฝึกปฏิบัติ : วิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าของปัญหาด้วย 5 Why Analysis

แนวทางการเขียนรายงานการวิเคราะห์ปัญหา พร้อมตัวอย่างรายงานการวิเคราะห์ปัญหา

ฝึกปฏิบัติ : การเขียนรายงานการวิเคราะห์ปัญหา พร้อมนำเสนอและคำแนะนำจากวิทยากร

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้


ค่าบริการอบรม 3,900 บาท ราคารวมภาษี 4,173 บาท โปรโมชั่น มา 3 ท่านลด 200.-บาท

หมายเหตุ :

1) ราคาค่าอบรม/สัมมนารวมอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน เอกสารประกอบการฝึกอบรม พร้อม Certificate of Learning

???? สำรองที่นั่งด่วนได้ที่ ⤵️⤵️ : .

บริษัท โปรเฟสชั่นแนลเทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด ???? https://www.ptc.in.th ???? : สุธาสินี (คุณอ้น) ☎ 02 066 0009, 089 677 6047, 092 431 6631 ???? : ptccontactt@gmail.comตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อังคารที่ 26 มี.ค. 2024 09:00 - 16:00 น. Rembrandt Hotel

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: สุธาสินี ถึงแสง
  • เบอร์มือถือ: 089 677-6047
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 092 431 6631
  • อีเมล: ptccontactt@gmail.com
  • เว็บไซต์: https://www.ptc.in.th
  • LINE Id: ptccontact