Online Training : 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและเทคนิคการจัดทำโครงสร้างมาตรฐาน

รายละเอียด Online Training : 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและเทคนิคการจัดทำโครงสร้างมาตรฐาน

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล

การทำธุรกิจในภาวะปัจจุบันมีการแข่งขันที่สูงขึ้นมาก ดังนั้นสิ่งที่องค์กรจะสร้างความสามารถในการแข่งขันได้เพื่อให้อยู่รอดได้ก็คือ การปรับตัวของทีมงานและเสริมสร้างศักยภาพภายในองค์กรให้พร้อมรับมือกับทุกภาวะวิกฤติ

การดำเนินกิจกรรม5 ส. เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่หลายหน่วยงาน หลายองค์กร ใช้เป็นพื้นฐานในการสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการปรับปรุงและพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพ และ 5ส จัดเป็นสิ่งแรกๆที่หลายองค์กรให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ก่อนที่จะขยายไปยังเครื่องมืออื่นๆ เช่น การทำเรื่อง Lean ลดต้นทุน การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องด้วย Kaizen การควบคุมคุณภาพด้วยกลุ่ม QCC และอื่นๆ ซึ่ง 5ส จะประกอบไปด้วย ส.สะสาง ส.สะดวก ส.สะอาด ส.สร้างมาตรฐาน และ ส.สร้างนิสัย โดยแนวคิดการทำ 5ส จะเป็นเรื่องของทุกคนในองค์กรที่ต้องช่วยกัน และสิ่งที่ทุกคนจะได้จากการทำกิจกรรม 5ส คือ ง่ายขึ้น เร็วขึ้น สะดวกขึ้น ปลอดภัยขึ้น

ดังนั้นการอบรมให้ความรู้กับพนักงานทุกคนได้รับทราบขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรม 5ส จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้พนักงานมีแนวทางเพื่อที่จะเดินไปร่วมกันก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรอย่างหนึ่ง และส่งผลต่อผลผลิตที่ดีขึ้น ผลประกอบการที่ดีขึ้น และถือเป็นการสร้างพื้นฐานในการปรับปรุงงานเป็นทีม

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความหมายของ 5ส และประโยชน์ในการทำ 5ส ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพงาน

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำแนวทางไปปฏิบัติ และขยายผลได้อย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน

เนื้อหาการฝึกอบรม

1. แนวคิดพื้นฐานของการทำ 5ส ในองค์กร

2. การดำเนินกิจกรรมตามแนวคิด 5ส

3. การทำกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ขั้นตอนการทำกิจกรรม 5ส

5. เป้าหมาย 5ส เพื่อองค์กรที่สร้างสรรค์

6. ยกตัวอย่าง ดูวีดีโอ ทำ Workshop

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร 3 ชั่วโมง เวลา 13.00 – 16.00 น.

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. บรรยาย 40% ยกตัวอย่างกรณีศึกษา Workshop สนทนาและตอบข้อซักถาม 60%

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

อาจารย์ศักดิ์ดา กรรณนุช

กำหนดการ วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

สถานที่ Zoom Online Meeting

ราคา 1,500 บาท


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 23 ก.พ. 2022 13:00 - 16:00 น. Online

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2201-0092
 • ประเภทการอบรม: อบรมออนไลน์
 • จำนวนผู้เข้าชม: 27
 • หมวดหมู่: หัวข้ออบรมอื่นๆ
 • คำค้นหา: -

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
 • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
 • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมล: knctrainingcenter@hotmail.com
 • เว็บไซต์: www.knctrainingcenter.com
 • LINE Id: Knctraining

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ