สัมมนา Online : ทักษะการคิดสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าในเชิงนวัตกรรม (Thinking Skill for Innovation)

รายละเอียด สัมมนา Online : ทักษะการคิดสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าในเชิงนวัตกรรม (Thinking Skill for Innovation)

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรม



ที่มาของหลักสูตร

         การพัฒนาองค์กรเพื่อให้มีความยั่งยืนมั่นคงในการเติบโตอย่างต่อเนื่องได้นั้น มีความจำเป็นที่จะต้องมีการมุ่งเน้นการสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่เปรียบเสมือนเป็นการเสริมสร้างทางการพัฒนาให้องค์กรมีบุคลากรที่มีทักษะทางการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่อยู่เสมอ ดังนั้น การฝึกคนในองค์กรให้มีความคิดเชิงสร้างสรรค์และสรรหานวัตกรรมใหม่ ถือได้ว่าเป็นกุญแจไขไปสู่การปรับปรุงและพัฒนางานอย่างเป็นระบบถือเป็นกระบวนการที่สำคัญรองรับการพัฒนาองค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งหลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณได้ฝึกฝนทักษะต่างๆ เหล่านั้น โดยเน้นการฝึกคิดออกจากกรอบประสบการณ์เดิมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง ก่อให้เกิดผลงานและกระบวนการทำงานแนวใหม่ให้สามารถจัดการกับความคิดได้อย่างมีระบบ มีแบบแผนทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพในทุกๆ ด้านในที่สุด

 สิ่งที่จะได้รับจากการฝึกอบรม

1. สามารถคิดและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ได้อย่างเป็นระบบ

2. สามารถนำเทคนิคการคิดเชิงนวัตกรรม ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. สามารถสร้างทัศนคติที่ดีและปลูกจิตสำนึกในการคิดเชิงนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพต่อตนเองและองค์กรได้อย่างยั่งยืน

หัวข้อการสัมมนา

Module 1 : Model & Thinking Skill Concept

- ความหมายและแนวคิดที่สำคัญของการคิดเชิงนวัตกรรม

- กระบวนทัศน์ในเชิงนวัตกรรมของแต่ละยุคธุรกิจ

- โมเดลทักษะการค้นพบเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม (5 ทักษะ)

  (ตั้งคำถาม, สำรวจ, เปิดมุมมอง, เชื่อมโยงความคิด และทดลอง)

- พื้นฐานมิติความคิดที่จะต่อยอดไปสู่กรอบแนวคิดเชิงนวัตกรรม

  *Creative Thinking (ความคิดสร้างสรรค์)

  *Paradigm Concept & Shift (กรอบแนวความคิดและการเลื่อนกรอบ)

Module 2 : Learning in Action - Part 1

- เจาะลึกทักษะการค้นพบเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมทั้ง 5 ทักษะ

- ทักษะที่ 1 : ตั้งคำถาม --> การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)

  *แนวคิดและเทคนิคสำคัญในการคิดเชิงวิเคราะห์

  *เคล็ดลับการพัฒนาทักษะการตั้งคำถาม

- ทักษะที่ 2 : สำรวจ --> การคิดรอบมุม (Inductive Thinking)

  *แนวคิดและเทคนิคสำคัญในการคิดรอบมุม (Spider Web)

  *เคล็ดลับการพัฒนาทักษะการสำรวจ

Module 3 : Learning in Action - Part 2

- ทักษะที่ 3 : เปิดมุมมอง --> การคิดเชิงบวก (Positive Thinking)

*คุณลักษณะและพฤติกรรมการตอบสนองแบบ Proactive

*เคล็ดลับการพัฒนาทักษะการเปิดมุมมอง

- ทักษะที่ 4 : เชื่อมโยงความคิด --> การคิดเชิงสังเคราะห์ (Synthetic Thinking)

  *แนวคิดและเทคนิคสำคัญในการคิดเชิงสังเคราะห์

  *เคล็ดลับการพัฒนาทักษะการเชื่อมโยงความคิด

Module 4 : Learning in Action – Part 3

- ทักษะที่ 5 : ทดลอง --> การคิดเชิงวิพากย์ (Critical Thinking)

 *แนวคิดและเทคนิคสำคัญในการคิดเชิงวิพากย์

*เคล็ดลับการพัฒนาทักษะการทดลอง

- สรุปทบทวนกระบวนการคิดเชิงนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ในเชิงกลยุทธ์

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

          ผู้มีหน้าที่และเกี่ยวข้องกับการใช้ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ในหลายๆ หน่วยงานในองค์กร และผู้บังคับบัญชาทุกระดับ และผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 13.00 – 16.00 น.

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

กำหนดการ วันพุธที่ 27 มกราคม 2564

สถานที่ ZOOM ออนไลน์

ราคา 1,500 บาท

• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

• นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%


ข้อมูลอื่นๆ



บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรม



รอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 27 ม.ค. 2021 13:00 - 16:00 น. Online

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2101-0059
 • ประเภทการอบรม: อบรมออนไลน์
 • จำนวนผู้เข้าชม: 399
 • หมวดหมู่: หัวข้ออบรมอื่นๆ
 • คำค้นหา: -

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
 • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
 • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมล: knctrainingcenter@hotmail.com
 • เว็บไซต์: www.knctrainingcenter.com
 • LINE Id: Knctraining