หัวหน้างานมืออาชีพ (The Supervisory HERO)

รายละเอียด หัวหน้างานมืออาชีพ (The Supervisory HERO)

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหัวหน้างานมืออาชีพ (The Supervisory HERO) เป็นตำแหน่งที่สำคัญมากต่อความสำเร็จขององค์กร เนื่องจากเป็นคนกลางเชื่อมระหว่างฝ่ายบริหารและลูกน้องผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้น องค์กรจึงควรสนับสนุนให้หัวหน้างานได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยทำให้เป้าหมายของหน่วยงานสำเร็จลุล่วงเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการพัฒนาทักษะด้านการคิดและตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา การบริหารเวลา การมอบหมายงาน การสื่อสาร การสร้างแรงจูงใจ และทักษะการสอนงาน เพื่อให้ได้ชื่อว่า“หัวหน้างานที่ลูกน้องรัก เจ้านายชม”

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม :

1. เพื่อทำให้เข้าใจบทบาท และคุณลักษณะของหัวหน้างานที่มีประสิทธิผลสูง

2. เพื่อพัฒนาทักษะการคิด การตัดสินใจ และการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3. เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร การสร้างแรงจูงใจ และการสร้างทีมงานให้ทรงพลัง

4. เพื่อพัฒนาทักษะการสอนงาน และการโค้ชให้ลูกน้องทำงานได้ตามเป้าหมาย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :

      · หัวหน้างานมือใหม่ (New Supervisor) ที่เพิ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่ง

      · หัวหน้างานยุคใหม่ที่ต้องการยกระดับสมรรถนะและทำผลงานให้ดีขึ้น

เนื้อหาการฝึกอบรม :

หลักการเป็นหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและองค์กรต้องการ :

· บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานผู้เชื่อมโยงนโยบายสู่การปฏิบัติ

· สิ่งที่หัวหน้างานมืออาชีพควรทำและไม่ควรทำ (Do & Don’t)

· คุณลักษณะพิเศษของหัวหน้างานมืออาชีพในธุรกิจยุค 4.0

· จิตผู้นำ (HERO Mindset) รู้ คิด เชื่อ ทำ แบบหัวหน้ามืออาชีพ

· จิตวิทยาบุคลิกภาพเพื่อการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในทีมงาน

แนวทางการพัฒนาตนเองให้พร้อมสำหรับภารกิจที่ท้าทาย :

· กระบวนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

· การวางแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงาน

· หลักการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (Time Management)

· ทักษะในการคิด การตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์

· กลยุทธ์การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องด้วย DANCE Model

ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงานให้ลูกน้องรักและเจ้านายชม :

· การบริหารลูกน้อง 4 ประเภทตามแนว Situational Leadership

· ศิลปะการสื่อสารและประสานงานเพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีม

· กลยุทธ์การสร้างความไว้วางใจและความผูกพันทางใจในทีมงาน

· ทักษะการสอนงานอย่างมืออาชีพ (Performance Coaching)

· จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ (Performance Reinforcement)

หมายเหตุ : เนื้อหาหลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามความคาดหวังของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

รูปแบบการฝึกอบรม : Training 30%, Group Coaching และ Workshop 70%

อาจารย์สัจพล ส่งสมบุญ

โรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5

บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

สมาชิก ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 2 ก.ย. 2020 09:00 - 16:00 น. โรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2008-0059
 • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบริษัท/หน่วยงาน
 • จำนวนผู้เข้าชม: 26
 • หมวดหมู่: หัวข้ออบรมอื่นๆ
 • คำค้นหา: -

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
 • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
 • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมล: knctrainingcenter@hotmail.com
 • เว็บไซต์: www.knctrainingcenter.com
 • LINE Id: Knctraining

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ