พฤหัสบดีที่ 6 พ.ค. 2021
สัมมนาออนไลน์ : การพัฒนาทักษะการบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการสายงาน (HR for Non HR)

สัมมนาออนไลน์ : การพัฒนาทักษะการบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการสายงาน (HR for Non HR)

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล (Introduction)

      หัวหน้างาน และผู้จัดการสายงาน เป็นผู้มีหน้าที่บทบาทที่สำคัญในการบริหารจัดการงานในหน้าที่และดูแลบริหารและพัฒนาผลการทำงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยการจะบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชานั้นจะต้องรู้จักแนวทางบริหารพัฒนาบุคลากรขององค์กร และทำงานร่วมกับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เพื่อทำให้งานในการดูแลบริหารและบริหารพัฒนาบุคลากรเป็นไปในแนวทางเดียวกัน หากหัวหน้างาน/ผู้จัดการมีทักษะการบริหารบุคลากรที่ดี ย่อมทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและทั้งทีมงานดีไปด้วยอันส่งผลต่อความสำเร็จร่วมกันคือเป้าหมายขององค์กร


วัตถุประสงค์ (Objective)

     1. เพื่อให้หัวหน้างาน ผู้จัดการสายงาน เข้าใจบทบาทที่สำคัญและแนวปฏิบัติในการบริหารและพัฒนาบุคลากร

     2. เพื่อให้หัวหน้างาน ผู้จัดการสายงานเรียนรู้และสามารถใช้เทคนิคในการบริหารบุคลากรได้อย่างเหมาะสมเกิดประสิทธิภาพ

     3. เพื่อเสริมสร้างทักษะการบริหารบุคลากรของหัวหน้างาน ผู้จัดการสายงานเพื่อสร้างความสำเร็จร่วมกันในองค์กร

     4. เพื่อให้หัวหน้างาน ผู้จัดการสายงาน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้เพื่อทำงานร่วมกันกับ HR ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความสำเร็จในองค์กรร่วมกัน


ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 6 ชั่วโมง เวลา 09:00-16:00 น.


รูปแบบการการอบรม (Methodology)

     1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

     2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants) หัวหน้างาน ผู้จัดการสายงาน ( Line Manager )


เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

1. เป้าหมายและความสำเร็จขององค์กร

2. การบูรณาการพัฒนาบุคลากรในองค์กร

3. บทบาทระหว่างกันของ HR และหัวหน้างาน ผู้จัดการสายงาน ด้านการบริหารงานบุคลากร

4. ประโยชน์ร่วมกันที่จะได้รับสำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการสายงานในการบริหารบุคลากรและHR

5. มิติในงานบริหารบุคลากรที่หัวหน้างาน ผู้จัดการสายงานควรทราบและมีส่วนร่วม

    5.1 การสรรหา คัดเลือก

    5.2 การบริหารผลการปฏิบัติงาน

    5.3 การฝึกอบรมและพัฒนา

    5.4 การพัฒนาสายอาชีพ

    5.5 ระบบสร้างแรงจูงใจ และขวัญกำลังใจ

6. ความแตกต่างระหว่าง OJT, Mentoring, Consulting และ Coaching

7.รู้จักสไตล์ลูกน้องที่แตกต่างกันตามหลัก DISC และแนวทางบริหารความสัมพันธ์และผลงาน

8. การฝึกการตั้งเป้าหมายและการติดตามผลงาน

9. สรุปการเรียนรู้

อาจารย์ชัญญชิตา ศรีชัย

ราคาท่านละ 2,500 บาท

ลงทะเบียน 2 ท่านขึ้นไป เหลือท่านละ 2,000 บาท


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-191-2509, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 13 พ.ค. 2020 09:00 - 16:00 น. Online

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2004-0101
 • ประเภทการอบรม: อบรมออนไลน์
 • จำนวนผู้เข้าชม: 180
 • หมวดหมู่: หัวข้ออบรมอื่นๆ
 • คำค้นหา: -

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
 • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
 • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมลล์: knctrainingcenter@hotmail.com
 • เว็บไซต์: www.knctrainingcenter.com
 • Line Id: Knctraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ