พฤหัสบดีที่ 6 พ.ค. 2021
สัมมนาออนไลน์ : พัฒนาทักษะสำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่ยุค 4.0

สัมมนาออนไลน์ : พัฒนาทักษะสำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่ยุค 4.0

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล (Introduction)

      โลกการทำงานปัจจุบันก้าวมาสู่ยุค 4.0 ที่มีการเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคมมากมาย ในฐานะพนักงานในองค์การที่มีบทบาทเป็นหัวหน้างานในยุคนี้ หัวหน้ามิใช่มีหน้าที่แค่เพียงบริหาร ดูแล ควบคุมงาน แต่ผู้เป็นหัวหน้างานต้องมีทักษะการเป็นผู้บริหารงานที่ดีในหลายๆด้าน เช่น ทักษะความสามารถในงาน ทักษะความสามารถทางด้านคน ทักษะความสามารถทางความคิดและตัดสินใจ นอกจากนั้นทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทำงานที่รวดเร็ว ประสิทธิผลดีขึ้น ก็เป็นส่วนหนึ่งในทักษะที่จำเป็นของหัวหน้างานยุคนี้ การเรียนรู้ทักษะใหม่ได้อย่างรวดเร็ว จะเป็นความเปรียบเทียบทางการแข่งขันทางธุรกิจขององค์การ


วัตถุประสงค์ (Objective) 

    1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้บทบาทของคุณลักษณะและหน้าที่ของหัวหน้างานยุคใหม่

    2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจทักษะสำคัญที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างานในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง

    3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และแนวทางการพัฒนาเพื่อวางแผนในการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นหัวหน้าที่สามารถพัฒนาตนเองและทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 6 ชั่วโมง เวลา 09:00-16:00 น.


รูปแบบการการอบรม (Methodology)

    1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

    2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants) หัวหน้างาน หัวหน้างานอาวุโส

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

      1. การบริหารงานบนโลกแห่งความเปลี่ยนแปลง ณ ปัจจุบัน สิ่งที่ควรรู้เพื่อเตรียมรับมือ

      2. คุณลักษณะและหน้าที่สำคัญของหัวหน้างานยุคใหม่

      3. ทักษะสำคัญของหัวหน้างานเพื่อเป็นบริหารงานที่ดีแบ่งเป็น 3 กลุ่ม

         3.1 ความสามารถทางด้านเทคนิค

         3.2 ความสามารถทางด้านคน

         3.3 ความสามารถทางด้านการคิดและตัดสินใจ

         3.4 ทักษะใหม่ด้านอื่นๆที่จำเป็นต่อการรับมือกับยุค 4.0 และยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง

      4. วิเคราะห์ทักษะที่เป็นจุดแข็งของแต่ละบุคคลแนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะแต่ละกลุ่มของหัวหน้างาน

      5. หัวหน้าอย่างไหนที่ลูกน้องอยากทำงานด้วย

      6. รู้จักลูกน้องหลากสไตล์และแนวทางการบริหารความสัมพันธ์และบริหารผลงาน

      7. การสร้างและพัฒนาทีมงานเพื่อนำไปสู่ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ

       8. สรุปการเรียนรู้

อาจารย์ชัญญชิตา ศรีชัย

ราคาท่านละ 2,500 บาท

ลงทะเบียน 2 ท่านขึ้นไป เหลือท่านละ 2,000 บาท


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-191-2509, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 จันทร์ที่ 11 พ.ค. 2020 09:00 - 16:00 น. Online

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2004-0099
 • ประเภทการอบรม: อบรมออนไลน์
 • จำนวนผู้เข้าชม: 136
 • หมวดหมู่: หัวข้ออบรมอื่นๆ
 • คำค้นหา: -

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
 • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
 • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมลล์: knctrainingcenter@hotmail.com
 • เว็บไซต์: www.knctrainingcenter.com
 • Line Id: Knctraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha