ศุกร์ที่ 20 พ.ค. 2022
หลักสูตร กลยุทธ์การพัฒนาทักษะผู้นำสมัยใหม่ (อบรม 26 พ.ค. 63)

หลักสูตร กลยุทธ์การพัฒนาทักษะผู้นำสมัยใหม่ (อบรม 26 พ.ค. 63)

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมกลยุทธ์การพัฒนาทักษะผู้นำสมัยใหม่

(Modern Leadership Development)

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร

อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา

Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

และ ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี

จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี

26 พฤษภาคม 2563

09.00 – 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

                                                  *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

       ในยุคสมัยใหม่ เช่นนี้ “ภาวะผู้นำ” ถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนคนในองค์กรให้มีศักยภาพในการทำงาน โดยเฉพาะในตัวหัวหน้างาน ที่ส่วนใหญ่มักจะยังขาดทักษะจำ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง การสร้างภาวะผู้นำให้ตัวเอง การสื่อสารให้ทรงพลัง การสั่งงานหมอบหมายงาน การบริหารคนให้มีความสุขในการทำงาน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่จะมีผลต่อการทำงานทั้งสิ้น

       หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เน้นเพื่อการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ เพื่อให้เกิดมุมมองแนวคิดต่อการพัฒนาและการบริหารตนเองและลูกน้อง ช่วยปรับพฤติกรรมให้มีภาวะผู้นำมากขึ้น รวมทั้งทักษะด้านการสื่อสาร การฟัง การพูด และวิธีการบริหารคนให้ได้งาน และสร้างคนให้มีความสุขในการทำงาน ผ่านการทำกิจกรรม Workshop และ Role Play ให้ผู้เข้าอบรมได้ร่วมแชร์ประสบการณ์และความรู้จนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาองค์กรการมีศักยภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์

   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงคุณลักษณะเฉพาะของผู้นำที่จำเป็นต้องมี

   2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเสริมทักษะการสื่อสาร การฟัง การพูด ให้ทรงพลัง

   3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารคนให้ได้งานด้วย 4 เครื่องมือการบริหารงาน

   4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรและผู้เข้าร่วมฝึกอบรมด้วยกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาภาวะผู้นำที่เหมาะสมได้

หัวข้อการฝึกอบรม

Module 1 ภาวะผู้นำกับคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นต้องมี !!!

   1. บทบาทหน้าที่จำเป็นของผู้นำสมัยใหม่

   2. คุณลักษณะเฉพาะที่ผู้นำสมัยใหม่ต้องมี !!!

   3. กิจกรรม Workshop วิเคราะห์ภาวะผู้นำของตนเอง

   4. เทคนิคการปรับพฤติกรรมของผู้นำเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำ

     • ฝึกนำ

     • ฝึกคิด

     • ฝึกทำ

Module 2 ภาวะผู้นำกับการสื่อสารในงาน

  5. กระบวนการสื่อสารที่ดีเพื่อสร้างผลสำเร็จงาน

    • ถูกคน

    • ถูกเวลา

   • ครบถ้วน

   • ทบทวน

 6. เสริมทักษะการฟังเพื่อสร้างภาวะผู้นำให้เข้มแข็ง

   • ฟังอย่างมีสติ

   • ฟังให้เข้าใจ

   • ฟังให้สมบูรณ์

   • ฟังแล้วคิดและวิเคราะห์

   • ฟังแล้วต้องสรุปได้

 7. เสริมทักษะการพูดเพื่อสร้างภาวะผู้นำให้ทรงพลัง

   • พูดอย่างเข้าใจถึงแก่น

   • พูดอย่างทรงพลัง

   • พูดอย่างมีเหตุ มีผล

   • พูดแล้วสร้างสัมพันธ์

 8. กิจกรรม Workshop เสริมทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างภาวะผู้นำให้เข้มแข็ง

Module 3 ภาวะผู้นำกับ 4 เครื่องมือในการบริหารคนให้ได้งาน

9. การใช้ 4 เครื่องใช้การบริหารคนให้ได้งาน

  • การสั่งงาน หมอบหมายงาน

  • การสอนงาน

  • การติดตามงาน

  • การประเมินผลงาน

 10. กิจกรรม Role Play ฝึกปฏิบัติการบริหารงานด้วย 4 เครื่องมือ

Module 4 ภาวะผู้นำกับการบริหารคน

 11. การสร้างความสุขในการทำงาน

 12. การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

 13. การควบคุมหรือลดพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนา

 14. ถาม – ตอบ

ข้อมูลอื่นๆรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

โทรศัพท์: 02-615-4499, 02-615-4477-8

แฟกซ์: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2

เวปไซด์: www.hipotraining.co.th

อีเมล์: hipotraining@gmail.com

ไอดี ไลน์: hipotraining

เฟสบุ๊ค: www.facebook.com/HIPOtrainingตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อังคารที่ 26 พ.ค. 2020 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2004-0018
 • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบริษัท/หน่วยงาน
 • จำนวนผู้เข้าชม: 625
 • หมวดหมู่: จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ / หัวข้ออบรมอื่นๆ
 • คำค้นหา: อบรม, สัมมนา, ผู้บริหาร, หัวหน้างาน, กลยุทธ์การพัฒนาทักษะผู้นำ, การพัฒนาและการบริหารตนเองและลูกน้อง, เทคนิควิธีการจูงใจลูกน้อง , การสื่อสารกับภาวะผู้นำ

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร / บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
 • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณป๊อบ
 • เบอร์มือถือ: 086 318-3151
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมลล์: hipotraining@gmail.com
 • เว็บไซต์: http://www.hipotraining.co.th
 • Line Id: hipotraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha