สัมมนาออนไลน์ : การบริหารจัดการทีมแบบมืออาชีพ (Professional Team Leaders)

รายละเอียด สัมมนาออนไลน์ : การบริหารจัดการทีมแบบมืออาชีพ (Professional Team Leaders)

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล

      ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันของมนุษย์ พฤติกรรมการดำเนินชีวิตของบุคคลจึงมีความหลากหลายแตกต่างกัน หลายบริษัทได้มีการปรับตัวอย่างรวดเร็ว โดยมีการนำเทคโนโลยี มาเป็นกลยุทธ์สำคัญในการพัฒนาพนักงานของตน แต่ถึงอย่างไรก็ตาม หุ่นยนต์หรือเทคโนโลยีก็เป็นเพียงเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการงานให้ง่ายขึ้นเท่านั้นเอง แต่แท้จริงแล้วหัวใจสำคัญของการบริหารพนักงานก็ยังมีความจำเป็นที่ต้องใช้หัวหน้างานเป็นตัวแปลสำคัญเช่นเคย

      หัวหน้างานที่ดีและมีศักยภาพ ต้องเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความสำคัญต่อผลการปฏิบัติงานของทีมงาน เพราะเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับบุคลากรในทุกระดับปฏิบัติงาน ทำให้ผลลัพธ์ของงานที่มีคุณภาพ ลดการสูญเสีย บรรลุเป้าหมายได้ง่าย และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การพัฒนาหัวหน้างานให้มีศิลปะในการบริหาร จูงใจ และพัฒนาทีมงาน จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

      การพัฒนาให้ตนเองเป็นผู้บริหารแบบรอบทิศทาง ต้องพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership) อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาทักษะการบริหาร (Management Skills) อยู่เป็นประจำ จึงจะสามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างผลงานที่มีประสิทธิผลในองค์กร

      หลักสูตรนี้ได้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติใช้ ได้ผลจริง

วัตถุประสงค์

      1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้และแนวทางปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ได้ทันทีด้วยลักษณะเฉพาะของตนเอง ตามสถานการณ์ที่เป็นจริง

      2. เพื่อพัฒนาให้หัวหน้างาน ให้พร้อมที่จะเป็นผู้นำทีมงานในด้านต่างๆ และสร้างผลการปฏิบัติงานร่วมกันกับทีมงานอย่างมีคุณภาพ

      3. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและเทคนิคการสอนงานในรูปแบบต่างๆ อย่างครบถ้วน

      4. เพื่อสร้างให้ผู้เข้าอบรม ให้มีการเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง โดยการนำสมรรถนะในแต่ละด้านออกมาใช้ได้อย่างเหมาะสม

หัวข้อการฝึกอบรม

Part :1 พัฒนาบุคลิกภาพในบทบาทผู้นำ

· สร้างบุคลิกภาพที่ทรงพลังและมีเสน่ห์ของผู้นำ

· External Personality

· Internal Personality

· ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวและการพัฒนาบุคลิกภาพ

· 7 บุคลิกภาพของสุดยอดผู้นำ

· ภาวะผู้นำกับประสิทธิภาพการบริหาร

Part:2 ดึงศักยภาพพัฒนาตนเอง

· ผู้นำพลังเชิงบวก...สร้างทีมงานคุณภาพ

· สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับผู้นำพลังเชิงบวก

· การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ของผู้นำที่ดี

· การสร้างแรงจูงใจในการทำงานในฐานะผู้นำ

· สมรรถนะสำคัญ 5 ประการ (Competency)

· การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของบุคคล

· การพัฒนาตัวเองให้พร้อมกับงานที่ได้รับมอบหมาย

Part:3 แนวทางการเป็นเป็นผู้นำที่ดี

· การใช้หลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) กับทีมงาน

· แนวทางการปฏิบัติเพื่อเป็นผู้นำที่ดี

· กระบวนการพัฒนาภาวะผู้นำของตัวเอง

· การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงรุก (Proactive Performance Management)

· การกำหนดเป้าหมายและแผนงานที่ดี (Planning for Target)

· การสั่งงานที่ชัดเจนและมีประสิทธิผล (Effective Ordering)

· การมอบหมายงานที่มีคุณภาพ (Effective Delegation)

· การสอนงานและการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Coaching & Feedback)

· การติดตามงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง (Continuous Monitoring)

Part:4 เทคนิคการสอนงาน

· การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์

· การสร้างความไว้วางใจกับบุคคลระดับบน

· การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บริหารระดับสูง

· เทคนิคการสอนงานได้ทั้งงาน ได้ทั้งใจ

· การเข้าใจคุณลักษณะของบุคคลด้วยสมอง 4 ส่วน (Whole Brain)

· เทคนิคการผสมการสอนงานแบบต่างๆ (Coaching on Job)

· เทคนิคการสอนเพื่อประเมินผลงาน (Performance Coaching)

· เทคนิคการสอนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Coaching for Potential)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

ü หัวหน้างาน

ü ผู้จัดการ

ü ผู้บริหาร

เทคนิคการฝึกอบรม

· การเรียนรู้แบบผู้มีประสบการณ์เพื่อทำให้สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันทีเพราะได้ผ่านการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว

· การฝึกอบรม มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย

       - การบรรยาย : เนื้อหาใกล้ตัวเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้

      - Workshop : เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

      - การนำเสนอ : ฝึกฝนการแสดงออกและการนำเสนอ

      - การตอบคำถาม : กระตุ้นให้ผู้ฝึกอบรมได้คิดและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่

ระยะเวลาหลักสูตร 3 ชั่วโมง เวลา 13.00-16.00 น.

 การลงทะเบียนสัมมนา ONLINE

      • ค่าสัมมนาท่านละ 1,500 บาท (เฉพาะ Profile ส่วนตัว)

      • ราคายังไม่รวมเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

      • นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ขั้นตอนการสมัครเรียนกฎหมายแรงงาน Online :

      1. กรอกข้อมูลในใบลงทะเบียน หรือกรอกข้อมูลแบบฟอร์ม ONLINE

      2. ชำระเงินและแนบหลักฐานมาพร้อมกับการลงทะเบียน

      3. ผู้เรียนต้องมีบัญชีผู้ใช้ Skype ถึงวันสัมมนา ทางเราจะเปิดกลุ่มสัมมนา

      4. ใช้สิทธิเข้าห้องสัมมนา 1 ท่านต่อ 1 User (ส่วนตัว)

อาจารย์ธนภัทร ธรรมากัลยากุล


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-191-2509, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อังคารที่ 21 เม.ย. 2020 09:00 - 16:00 น. Online

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2004-0013
 • ประเภทการอบรม: อบรมออนไลน์
 • จำนวนผู้เข้าชม: 18
 • หมวดหมู่: หัวข้ออบรมอื่นๆ
 • คำค้นหา: -

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
 • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
 • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมล: knctrainingcenter@hotmail.com
 • เว็บไซต์: www.knctrainingcenter.com
 • LINE Id: Knctraining

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ

Public Training : Positive Thinking to Positive En...

Public Training : Positive Thinking to Positive En...

อ ที่ 12 ก.ค. 22
โรงแรมโนโวเทล กรุงเท...
บริษัท เคเอ็นซี เทรน...
การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ...

การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ...

สอบถามกับผู้จัดอบรม
สอบถามกับผู้จัดอบรม
ศูนย์กลยุทธ์และความส...