พฤหัสบดีที่ 6 พ.ค. 2021
การเขียนสัญญาจ้าง-การออกระเบียบปฏิบัติ-ประกาศ หรือออกหนังสือต่าง ๆ

การเขียนสัญญาจ้าง-การออกระเบียบปฏิบัติ-ประกาศ หรือออกหนังสือต่าง ๆ

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมวัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้ทราบและเข้าใจแนวทางการเขียนสัญญาจ้าง – การออกระเบียบปฏิบัติ -การออกหนังสือเป็นประกาศ หรือออกคำสั่งต่าง ๆ ที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายแรงงาน

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม นำความรู้ที่ได้รับ ไปปฏิบัติได้จริงต่อการตั้งข้อกำหนด เพื่อให้พนักงานในองค์กร ได้ปฏิบัติตาม

3. เพื่อให้นายจ้าง -ผู้บริหาร ได้ทราบถึงการทำบันทึกข้อตกลงต่าง ๆ เขียนให้ดีให้มีเนื้อหา หรือให้มีข้อความที่ควบคุมความผิด ให้มีผลทางกฎหมาย ต้องเขียนอย่างไร ?

 หัวข้อการสัมมนา

1. การเขียนสัญญาจ้างพนักงานทดลองงาน

2. การเขียนหนังสือ แจ้งการขยายระยะเวลาทดลองงาน

3. การเขียนหนังสือ แจ้งการบอกกล่าวล่วงหน้า เพื่อเลิกจ้างที่ถูกต้องและถูกกฎหมาย

4. การเขียนหนังสือ เลิกจ้าง กรณีพนักงานไม่ผ่านการทดลองงาน

5. การเขียนหนังสือ แจ้งโครงการเกษียณงานก่อนอายุ (เกษียนงานก่อนกำหนด)

6. การเขียนหนังสือ แจ้งการเกษียณงานตามข้อบังคับในการทำงาน

7. การเขียนสัญญาจ้าง พนักงานที่ผ่านการทดลองงานแล้ว เพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำ

8. การเขียนสัญญาจ้าง พนักงานที่เกษียณงานแล้ว จ้างให้ทำงานอีก (สัญญาจ้างปีต่อปี)

9. การเขียนสัญญาจ้าง ที่ปรึกษาด้านแรงงาน สัญญาจ้าง 6 เดือน หรือปีต่อปี

10. การเขียนสัญญาจ้าง บริษัทรับเหมา (Outsource) เพื่อให้นำแรงงานเข้ามาทำงานในองค์กร

11. การเขียนสัญญาจ้าง เพื่อให้ลูกจ้างที่ทำผิด ชดใช้ค่าเสียหายโดยผ่อนชำระเป็นรายเดือน

12. การออกระเบียบปฏิบัติ การมาปฏิบัติงาน (มาสายต้องแจ้ง - ต้องลา)

13. การออกระเบียบปฏิบัติ การออกแบบฟอร์มเป็นบันทึก เพื่อให้เหตุผลกรณีมาทำงานสาย

14. การออกระเบียบปฏิบัติ การปฏิบัติตนในแต่ลวันและเวลาทำงาน

15. การออกระเบียบปฏิบัติ การลากิจได้รับค่าจ้าง และไม่ได้รับค่าจ้าง

16. การออกระเบียบปฏิบัติ การลาพักผ่อนและ กรณีภายในปีใช้สิทธิ์ไม่หมด -หรือออกจากงาน

17. การออกระเบียบปฏิบัติ การลาป่วยกรณีไม่เกิน 3 วัน - กรณีเกิด 3 วัน ทำงาน

18. การออกระเบียบปฏิบัติ การเข้า - ออก บริษัทฯ กรณีในเวลาทำงานหรือในเวลาพัก

19. การออกระเบียบปฏิบัติ การจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าตอบแทนกรณีพนักงานออกไปทำงาน นอกบริษัทฯ

20. การออกระเบียบปฏิบัติ การขับรถรับ - ส่ง สินค้าให้กับลูกค้า ตามวัน- ตามเส้นทาง และเวลาที่กำหนด

21. การออกประกาศ การทำผิดวินัยเป็นกรณีร้ายแรง

22. การออกประกาศ การเลื่อนการจ่ายค่าจ้างหรือค่าสวัสดิการ

23. การออกประกาศ การเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงวันหยุดตามประเพณี

24. การออกประกาศ การห้ามใช้โทรศัพท์ - คอมพิวเตอร์ – notebook ในเวลาทำงาน อันมิใช่เรื่องงาน

25. การออกประกาศ กรณีจัดงานเลี้ยงประจำปี (เพื่อป้องกันการสร้างปัญหาในงานเลี้ยง)

26. การออกประกาศ ห้ามมิให้พนักงานใช้สถานที่ทำงาน แสวงหาผลประโยชน์ให้กับตน

27. การออกประกาศ เรื่องระเบียบและเงื่อนไขการจ่ายเงินโบนัสประจำปี

28. การออกหนังสือ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัย

29. การออกหนังสือ บันทึกการสอบสวน กรณีพนักงานทำผิดวินัย

30. การออกหนังสือ ลงโทษทางวินัยเป็นใบเตือน - เตือนด้วยวาจา -เตือนเป็นหนังสือ – เตือนเป็นลายลักษณ์อักษร

31. การออกหนังสือ บันทึก กรณีพนักงานไม่ยอมรับ – ไม่ยอมเซ็นต์รับในหนังสือเตือน

32. การออกหนังสือ ลงโทษทางวินัย สั่งพักงานไม่เกิน 7 วัน โดยไม่ได้รับค่าจ้าง

33. การออกหนังสือ ลงโทษทางวินัย สั่งพักงานเพื่อรอการสอบสวนความผิดโดยได้รับค่าจ้าง 50% ของค่าจ้าง

34. การออกหนังสือ ลงโทษทางวินัย สั่งพักงานแบบไม่มีกำหนดระยะเวลาโดยได้รับค่าจ้างเต็ม

35. การออกหนังสือ บันทึกข้อตกลงเมื่อลาออกจากกงาน จะไม่เรียกร้องเงินค่าใด ๆ ต่อนายจ้าง

36. การออกหนังสือ เลิกจ้าง กรณีทำผิดวินัยในการทำงาน (โดยไม่จ่ายค่าชดเชยใด ๆ)

37. การออกหนังสือ เลิกจ้างโดยไม่มีความผิด -ได้รับค่าชดเชยและเงินอื่น ๆ ตามสิทธิ

38. การออกหนังสือ เลิกจ้างกรณีนายจ้าง ปิดหรือย้ายกิจการไปยังที่แห่งใหม่

39. การออหนังสือ มอบอำนาจกระทำการแทนนายจ้าง

40. การแก้ไข – เปลี่ยนแปลงข้อบังคับในการทำงาน ให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่และสภาพปัจจุบัน

• ถาม - ตอบ - แนะนำ

• ผู้เข้าร่วมสัมมนา - นายจ้าง - ผู้บริหาร - HR. – บุคคลทั่วไป

• ท่านที่เข้าร่วมสัมมนา จะได้รับตัวอย่างเอกสารแจก 40 หัวข้อที่สัมมนานี้ “ฟรี” !!!

• ให้คำปรึกษาผู้เข้าร่วมสัมมนา หลังการสัมมนา “ฟรี” ตลอดกาล ไม่มีค่าใช้จ่ายตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 8 เม.ย. 2020 09:00 - 16:00 น. Arize Hotel ซอยสุขุมวิท 26 ใกล้ BTS พร้อมพงษ์ กทม.

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณจิ๋ว
  • เบอร์มือถือ: 090 645-0992
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 089-6060444
  • อีเมลล์: hrdzentertraining@gmail.com
  • เว็บไซต์: -
  • Line Id: hrdzenter

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha